Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, waarbij een koper aan UltimateDisk (een divisie van Ultimate Management) de opdracht geeft tot het doen vervaardigen en/of leveren van producten en/of diensten. Andere voorwaarden, die voorkomen in briefwisseling of andere documenten uitgaande van de koper, zijn aan UltimateDisk niet tegenstelbaar. Bij betwisting gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.

2. Offertes
Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties van UltimateDisk zijn vrijblijvend. UltimateDisk kan eenzijdig wijzigingen aanbrengen aan de bestelde goederen en/of de verpakking voor zover dit is vereist om te voldoen aan de toepasselijke normen en overheidsvoorschriften. De kosten die aan deze wijzigingen voortvloeien komen ten laste van de koper

3. Orders wijzigen
Wijzigingen m.b.t. geplaatste orders dienen door de koper schriftelijk te worden verstrekt en zullen pas worden uitgevoerd na de schriftelijke aanvaarding van de wijziging door UltimateDisk.

4. Ordergrootte
De koper zal iedere afwijking per artikel aanvaarden van 10% bij orders kleiner dan 5000 eenheden van de door koper bestelde hoeveelheid. Bij orders van 5000 eenheden of meer per artikel , zal de koper een afwijking aanvaarden van maximaal 500 eenheden.

5. Leveringstermijnen
De leverings- of uitvoeringstermijn geldt enkel ten titel van inlichting. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af fabriek (ex works).

6. Verzendingen
Alle kosten van verzending zijn ten laste van de koper, tenzij anders overeengekomen.

7. Productiemateriaal
De koper is verantwoordelijk voor de aanlevering, inhoud, bruikbaarheid en kwaliteit van het productiemateriaal, waaronder wordt begrepen de cd-master, geluids- en beeldbanden. (masters) datadragers, labelinformatie, booklets, inlays, verpakking, labelfilms, drukfilms of ander drukwerk (waaronder tekst, foto’s en artwork begrepen), dan wel het reproductiemateriaal terzake, zoals films voor booklet, inlays, hoes- en labelinformatie, en ander (al dan niet voorbewerkt) materiaal.
Het productiemateriaal dient te voldoen aan de specificaties zoals beschreven in de handleiding van UltimateDisk , welke hier te vinden zijn en op op eerste verzoek aan de koper wordt toegezonden. UltimateDisk is gerechtigd om productiemateriaal, na melding aan de koper, dat niet aan de eerder genoemde specificaties voldoet in overeenstemming met de handleiding voor rekening van de koper aan te vullen en/of te verbeteren dan wel aan de koper terug te sturen. Productiemateriaal zal door UltimateDisk worden bewaard tot 12 maanden na de laatste order in verband met de betreffende titel, waarna het materiaal door UltimateDisk zal worden vernietigd, tenzij de koper UltimateDisk schriftelijk heeft verzocht het productiemateriaal voor rekening en risico van de koper terug te sturen of op te slaan. De koper zal UltimateDisk waar nodig kopieën van productiemateriaal ter beschikking stelen. UltimateDisk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van het productiemateriaal, dat haar door of vanwege de koper ter beschikking is gesteld. UltimateDisk is uitsluitend aansprakelijk voor een optimaal drukresultaat indien koper bij zijn drukmateriaal een in offsetkwaliteit gedrukte drukproef levert of een zgn. matchprint.

Indien koper aan UltimateDisk opdracht geeft drukmateriaal en/of labelfilms te doen ontwerpen en vervaardigen gelden hiervoor de volgende bepalingen:

Zet- druk- of andere proeven
Koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van UltimateDisk ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan UltimateDisk terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de koper geldt als erkenning dat UltimateDisk de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden goed heeft uitgevoerd. UltimateDisk is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven door de koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Kleurproeven
UltimateDisk is uitsluitend aansprakelijk voor een optimaal drukresultaat indien na de gecorrigeerde proeven een finale gedrukte kleurproef tot stand wordt gebracht in offsetkwaliteit, of een zgn. matchprint. Hiermee wordt uitdrukkelijk niet bedoeld kleurproeven van de pc in laser- of inkjetkwaliteit. Dergelijke proeven kunnen slechts als richtlijn dienen.

Afwijkingen
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moet worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn

Auteursrechten
De koper garandeert aan UltimateDisk dat door de verveelvoudiging van de van de koper ontvangen zaken als kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van de industriële eigendom dan wel met betrekking tot de onrechtmatige daad. De koper vrijwaart UltimateDisk zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

8. Uitvoering van de overeenkomst
De koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemming door of vanwege alle rechthebbenden, zoals, maar niet beperkt tot, een auteursrechtenorganisatie en verklaart en garandeert UltimateDisk te beschikken over het recht om het productiemateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken. Bij het niet bekomen van zodanige toelating zal de koper de verkoopprijs verschuldigd blijven, zonder uitlevering van de goederen, welke in dit geval vernietigd worden.
De koper zal UltimateDisk vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering die wegens een schending van de rechten van een derde zou worden ingesteld en die er toe zou leiden dat UltimateDisk tot de betaling van een schadevergoeding zou verplicht worden omwille van het feit dat UltimateDisk de richtlijnen, specificaties en instructies van de koper heeft gevolgd.

9. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief btw, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege en exclusief vracht- en douanekosten, kosten van verzending, verzekeringen en bijzondere verpakkingen, tenzij anders schriftelijk vermeld. Prijzen zijn gefactureerd volgens het tarief van toepassing op de dag van de bevestiging van de bestelling, voor zover geen verhoging van de lonen, sociale lasten of grondstoffen ondertussen de fabricagekosten vermeerderd heeft en voor zover geen enkele wijziging in de voorraad en de mogelijkheden van UltimateDisk opgetreden.

10. Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, tenzij anders op de factuur is voorzien.

11. Verwijlintresten bij niet-tijdige betaling
Bij niet betaling binnen de overeengekomen termijn dient de koper van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest te betalen gelijk aan 1% per begonnen maand.

12. Gedeeltelijke betaling
Gedeeltelijke betalingen worden eerst als aflossing op intresten, schadebeding en eventuele kosten aangerekend en daarna op de openstaande facturen.

13. Niet-tijdige betalingen
Bij niet betaling binnen de overeengekomen termijn behoudt UltimateDisk zich het recht voor de reeds bevestigde orders voor uitlevering te blokkeren.

14. Schadebeding
Bij niet betaling op de vervaldag dient de koper van rechtswege een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van het bedrag van de factuur.

15. Annulering
In het geval de koper de bestelling annuleert voor het begin van de productie, dient de koper van rechtswege een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van het bedrag van de order.

16. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom van UltimateDisk tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief intresten, kosten, schadebedingen en eventuele belastingen. De koper draagt de risico’s vanaf de levering. De koper zal al het nodige doen om dit eigendomsvoorbehoud niet in gevaar te brengen. De koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe op eerste verzoek van UltimateDisk de goederen ter beschikking te stellen en UltimateDisk toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onbetaalde goederen zich bevinden. UltimateDisk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde goederen terug te komen halen op alle plaatsen waar hij ze aantreft, zonder enig verhaal of verzet van de koper. Miskenning van dit recht maakt misbruik van vertrouwen uit en geeft aanleiding tot het nemen van juridische stappen.

17. Klachten
Elke klacht moet om geldig te zijn, per aangetekend schrijven gebeuren met vermelding van alle relevante gegevens, waaronder bestel- en factuurnummer, en dit voor de zichtbare gebreken binnen de 5 dagen na ontvangst van de verkochte goederen en voor de verborgen gebreken binnen de 5 dagen na ontdekking ervan, telkens op straffe van verval van ieder recht. Indien de klacht gegrond is kan UltimateDisk naar eigen keuze de betrokken goederen vervangen of herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van UltimateDisk onmogelijk is, zal UltimateDisk de verkoopprijs maximaal crediteren. Teruggave of terugzending van goederen kan uitsluitend na schriftelijk akkoord van UltimateDisk . Een dergelijk akkoord houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in . Technische afwijkingen van kleur of aanzicht of afwijkingen binnen en voor de verkochte zaken gebruikelijke tolerantie zijn geen grond tot vervanging, herstel of creditering . Een klacht geeft niet het recht aan de koper de betaling op te schorten, noch het recht de volledige bestelling, de gehele levering of andere bestellingen te annuleren.

18. Gebruik handelsnaam en merk
De koper is niet gerechtigd om de handelsnaam of enig merk van UltimateDisk te gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

19. Aansprakelijkheid
UltimateDisk is niet verantwoordelijk voor schade die de goederen eventueel zouden toebrengen of die het gevolg zijn van het gebruik van de door UltimateDisk verleende diensten en/of uitgevoerde werken, noch is UltimateDisk aansprakelijk voor andere directe of indirecte bedrijfs- en gevolgschade wegens gederfde winst of besparingen of voor vorderingen door derden tegen de koper ingesteld.
De koper zal UltimateDisk vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade en kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen door derden met betrekking tot deze schade. UltimateDisk zal bovendien niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vorderingen die door een derde lastens de koper worden ingesteld.

20. Overmacht
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of onevenredig wordt verzwaard als gevolg van overmacht worden de verplichtingen van UltimateDisk opgeschort. Van overmacht is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers, vervoersproblemen, stroomuitval en andere feiten en omstandigheden die onafhankelijk van de wil van UltimateDisk zijn.

21. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, heeft UltimateDisk het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verkoop of overeenkomst , zelfs een die gedeeltelijk is uitgevoerd , zonder tussenkomst van de rechterlijke macht te ontbinden, op te schorten, dan wel bijkomende garanties te eisen, welke nodig zijn voor de uitvoering van de verbintenissen van de koper.
indien de koper in gebreke blijft een factuur op de vervaldag te betalen, of indien zou blijken dat de koper insolvabel is, of indien er beslag wordt gelegd op zaken van de koper, of indien aan de koper uitstel van betaling wordt verleend, of indien het faillissement van de koper wordt uitgesproken.

22. Toepasselijk recht
Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst tussen UltimateDisk en de koper en de juridische gevolgen die er uit voortvloeien.

23. Bevoegdheid
Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit geding laat onverlet de bevoegdheid van UltimateDisk om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

24. Releases & Promotie
Indien er sprake is van een opdracht voor release en promotie van een muziekproductie, heeft UltimateDisk altijd de intentie om naar behoren te presteren. Echter, de koper vrijwaart UltimateDisk van de verantwoordelijkheid voor het mogelijke niet realiseren van een bevredigende hitnotering dan wel een bevredigend verkoop / download / streaming aantal. Het label verleend geen recht of plicht aan eventuele mondeling dan wel schriftelijke uitspraken die de artiest verstaat als projectprognose. 

25. Vrijwaring
Indien er sprake is van een opdracht voor persing, duplicatie, release en/of promotie van een muziekproductie, garandeert de koper volledig gerechtigd  te zijn tot het verlenen van deze opdracht en gedurende de looptijd gerechtigd te blijven om de exclusieve aan het label verleende exploitatierechten met betrekking tot de muziekproductie en het gebruik van de door de koper aan UltimateDisk ter beschikking gestelde materialen en informatie, gestand te kunnen doen. De koper zal aan UltimateDisk alle schade vergoeden welke voortkomt uit schending van één of meer der bovengenoemde garanties en UltimateDisk vrijwaren tegen alle eventuele aanspraken van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, fotografen, verslaggevers, rechthebbenden, licentiegevers, uitvoerende kunstenaars, licentiehouders en anderen die hebben meegewerkt aan de muziekproductie, of die voorkomen op de aan UltimateDisk verstrekte promotionele materialen.

26. Slotbepaling
Indien de rechtbank één van bovenstaande clausules nietig verklaart, zullen de andere clausules onverminderd blijven bestaan.

UltimateDisk
Maurice Edelenbosch

T: +31 (0)6 51984292
E: info@ultimatedisk.nl

BTW: NL001937612B31/ KvK: 09220438
Algemene Voorwaarden / Privacy Policy

Share This